Our People

Sadaf Shaikh

Sadaf Shaikh

Partner

Advocate

  sadaf.shaikh@hariani.co.in